Aktualności

 

8 listopada 2017 r.

Targi eHandlu to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, podczas którego w  EXPO XXI w Warszawie spotka się cały handel internetowy.


Ponad 130 wystawców, prelekcje prowadzone przez ekspertów, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę oraz niepowtarzalna okazja spotkać się i porozmawiać
z nami!

 

Chcesz poznać nowe rozwiązania dla eCommerce jakie oferuje nasz system sprzedaży internetowej - inTradus?

 

Zapraszamy na stoisko B 2.4. Dowiedz się więcej o inTradus - www.intradus.pl

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19-20 września serdecznie zapraszamy na nasze stoisko podczas Dni Otwartych Polmarkus.

Przez dwa dni będziemy prezentować nasz autorski system inPiekarnia – kompleksowe rozwiązanie dla sieci piekarń/cukierni. Pokażemy jak sprawnie obsłużyć wszystkie procesy  i zarządzać nimi z jednego miejsca.


Podczas dni otwartych bezpłatnie będzie można skorzystać z pokazów, prelekcji oraz specjalnych promocji. Będzie ciekawie, pysznie i inspirująco.


Do zobaczenia!

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8 Targi Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie SweetTARGi

 

 

 

Zapraszamy na wyjątkowo smaczne wydarzenie, które odbędzie się w  dniach

25-27 marca 2017r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

Podczas targów będą prezentowane najnowsze produkty, technologie oraz trendy z branży.

Ze swojej strony zaprezentujemy nowoczesne rozwiązanie dla sieci piekarń i cukierni inPiekarnia, które pomoże zwiększyć rentowność oraz pozwala na centralne zarządzanie procesami logistycznymi, produkcyjnymi i sprzedażowymi dostarczając bieżących informacji o ich stanie.

 

Formuła targów jest bardzo zachęcająca, ponieważ zostało przygotowane mnóstwo atrakcji m.in:

 • Mistrzostwa o tytuł Mistrza Polski Barista 2017,
 • Mistrzostwa Polski Coffee in Good Spirits to zawody, które pokazują, że kawa dobrze łączy się również z alkoholem,
 • Rekordowo czekoladowy smok: Czy cukiernikom uda się pobić rekord polski i wykonać najwyższą rzeźbę z czekolady plastycznej?,
 • Ogólnopolski konkurs cukierniczy.

 

Skorzystaj z okazji i spotkaj się z nami.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 101!

 

Do zobaczenia!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inżynierkie Targi Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej

 

6 marca zapraszamy na nasze stoisko na Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej.

 

Z okazji tego wyjątkowego wydarzenia, jak co roku przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek. Przyjdź, porozmawiaj z nami i dowiedz się więcej. Masz niepowtarzalną okazję aby poznać nas osobiście i  wziąć udział w zabawie.

 

Do naszego zespołu poszukujemy:  Wdrożeniowiec ERP/CRM/BI, Programista .NET, Programista systemów B2B/B2C w PHP, Web Designer, Tester Oprogramowania. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stoisko lub na www.insolutions.pl/kariera
Do zobaczenia!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TARGI EHANDLU

9 listopada 2016 roku w EXPO XXI w Warszawie odbędzie się największe spotkanie związane z handlem internetowym w Polsce. Spotkajmy się!

 

Będziemy na stoisku B18!

 

Targi eHandlu to nie tylko 140 Dostawców produktów i usług wspierających handel w Internecie! Jako Zwiedzający możesz skorzystać z 24 bezpłatnych praktycznych prelekcji.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Finansowanie IT – Dotacje na oprogramowanie w województwie opolskim 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017

 

Miejsce składania wniosków:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) Krakowska 38, 45-075 Opole

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz
 • papierowej wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym załączniki wymagane w wersji elektronicznej.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[1].

 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009). [1] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020  tj.: 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach  celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377): − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 45 %; Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488 z późniejszymi zmianami): − Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 17 400 000,00 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

 

Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej 
tel. 728485618 lub napisz dmolata@insolutions.pl!
 

[Źródło: rpo.opolskie.pl]

 

Finansowanie IT – Dotacje na oprogramowanie w województwie śląskim 

  
Działanie 3.3 - Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej dla województwa Śląskiego W lipcu 2016r. ogłoszony został konkurs oraz termin naboru wniosków w ramach Działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekty dotyczą wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
 
Termin naboru wniosków:
od 29.08.2016 (godzina 08:00) do 6.10.2016 (godzina 12:00) 
 
Dofinansowanie:
 
Minimalna kwota dofinansowania : 50 000 PLN,
Maksymalna kwota dofinansowania: 500 000 PLN,
Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.
 
Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.
 
Na co można dostać dotację?
Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:
 
 • B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. 
 • B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie eusług, sprzedaż on-line produktów lub usług. 
 • B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem. 
 • C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).
 
Koszty kwalifikowane:
 • koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego,
 • koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią, w szczególności zakup licencji i oprogramowania,
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych,
 • koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej,
 • koszty usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, migracją danych, skalowaniem, optymalizacją systemu,
 • usługi związane z hostingiem.

 

Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej 
tel. 728485618 lub napisz dmolata@insolutions.pl!
 

 [Źródło: rpo.slaskie.pl]