Program partnerski

 

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do programu partnerskiego:

 

Od ponad 10 lat współpracujemy z InsERT S.A. oferując profesjonalne doradztwo oraz innowacyjne rozwiązania informatyczne dla biznesu. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań i sposobów wspomagania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych. Na zamówienie tworzymy oprogramowanie dostosowane do potrzeb klientów. Doradzamy w zakresie integracji i rozwoju istniejących systemów informatycznych. Tworzymy i realizujemy strategie informatyzacji przedsiębiorstw. Posiadamy wyspecjalizowanych programistów tworzących oprogramowania dla  InsERT. Dołącz do grupy ponad 200 partnerów wspierających się w biznesie, i razem z nami pomagaj swoim klientom rozwijać ich biznes w nowej rzeczywistości.

 

Już dziś dołącz do współpracy i korzystaj z programu afiliacyjnego.

 

 

Regulamin

Zasady ogólne Programu Partnerskiego

 

1.       Organizatorem programu partnerskiego jest inSolutions S.C. Łukasz Kristof, Agnieszka Kristof z siedzibą w 41-700 Ruda Śląska ul. Bukowa 13.

2.       Partnerzy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym dokumentem Regulaminu.

3.       Akceptacja nadanego przez inSolutions statusu Partnera jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

4.       Partner jest zobowiązany do zachowania tajemnicy uzyskanych warunków partnerskich, a w przypadku ich ujawnienia  inSolutions ma prawo do jednostronnego i bezzwłocznego zakończenia współpracy o ile nie postanowiono inaczej w drodze indywidualnych postanowień.

5.       Udział w programie partnerskim jest bezpłatny i niezobowiązujący, a udział Partnera może zostać zakończony w przypadku złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej.

 

Przedmiot Programu Partnerskiego

 

1.       Celem programu partnerskiego jest nawiązanie współpracy między inSolutions, a osobami fizycznymi lub prawnymi, które zgodnie z regulaminem wyrażą chęć promowania produktów inSolutions.

2.       Program Partnerski określa progi rabatowe dla aktywnych Partnerów na poszczególne produkty inSolutions. Progi rabatowe określa załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

3.       inSolutions ma prawo modyfikować załącznik numer 1, tym samym wprowadzając zmianę treści załącznika w życie w dniu jego wysyłki na wskazany adres mailowy Partnera.

4.       inSolutions będzie informowało Partnerów o ewentualnych zmianach załącznika 1 drogą mailową na tydzień przed wejściem zmian w życie. Tym samym inSolutions nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie informacji o zmianie przez Partnera z przyczyn niezależnych od inSolutions. Ewentualne wprowadzenie zmian nie będzie wpływało na uprawnienia nabyte przez Partnera do czasu wprowadzenia zmian.  

 

Uzyskanie statusu Partnera

 

1.       Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie Partnerskim za pomocą formularza rejestracyjnego dostarczanego na indywidualne zapytanie drogą mailową na adres handel@insolutions.pl (wzór formularza rejestracyjnego stanowi załącznik 2).

2.       O status Partnera ubiegać mogą się przedsiębiorcy oraz inne podmioty posiadające swoją siedzibę na terytorium Polski bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, jak długo mają możliwość zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.

3.       Formularz rejestracyjny kandydat na Partnera wypełnia zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Zmiany danych Partnera powinny zostać przekazane do inSolutions niezwłocznie po ich zaistnieniu pod rygorem odmówienia przez inSolutions współpracy z Partnerem.

4.       Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą przekazania przez inSolutions informacji o uzyskaniu statusu Partnera drogą mailową.

5.       inSolutions ma prawo odmówić nadania statusu Partnera bez podawania przyczyny odnośnie swojej decyzji.

6.       Ze względu na dobrowolność podjęcia współpracy partnerskiej ze strony kandydatów na Partnerów przyjmuje się, że z chwilą akceptacji przez inSolutions formularza rejestracyjnego i nadania statusu Partnera, Partner tym samym przyjmuje i akceptuje wszelkie warunki i treści załączników dotyczące Programu Partnerskiego.

7.       Wszelkie dostarczone do kandydata przez inSolutions dokumenty niezbędne do nawiązania współpracy partnerskiej muszą zostać odesłane na życzenie inSolutions wraz z podpisem pod rygorem odmowy nadania statusu Partnera.

8.       Niezależnie od liczby osób zatrudnionych w strukturach podmiotu Partnera wszelka sprzedaż rozliczana będzie w ramach jednego konta Partnera.

9.       Zgłoszenie się do udziału w Programie Partnerskim jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym na potrzeby weryfikacji kandydatury na Partnera inSolutions.  Nadanie statusu Partnera skutkować będzie zgodą na przetwarzanie danych z formularza rejestracyjnego do momentu ustania współpracy.

10.   Dane z formularza rejestracyjnego posłużą inSolutions również do przekazywania Partnerom informacji marketingowych, handlowych oraz związanych z tematyką Programu Partnerskiego drogą mailową na co kandydat wysyłając formularz rejestracyjny wyraża zgodę.

11.   Partnerowi przysługuje prawo do zmiany swoich danych osobowych po przedłożeniu stosownego oświadczenia.

12.   Żądanie od inSolutions zaprzestania realizowania wysyłki informacji marketingowych, handlowych oraz związanych z tematyką Programu Partnerskiego drogą mailową  skutkować będzie wypowiedzeniem współpracy na zasadach Programu Partnerskiego.

 

Oczekiwania w stosunku do Partnerów Programu Partnerskiego

 

1.       Zadaniem Partnera jest promowanie i sprzedaż produktów inSolutions.

2.       inSolutions może udzielić zgodę na publikację materiałów na stronach www będących własnością Partnerów przygotowanych przez nich we własnym zakresie, a mających na celu promocję i zwiększenie sprzedaży produktów inSolutions.

3.       W celu uzyskania zgodny na publikację materiałów na stronach www przygotowanych przez Partnera we własnym zakresie, Partner ma obowiązek przed publikacją materiału dostarczyć go do inSolutions i oczekiwać na udzielenie zgody na publikację.

4.       inSolutions ma prawo nie wyrazić zgody na publikację dostarczonych przez Partnerów materiałów bez podania przyczyny.

5.       inSolutions udostępni posiadane przez siebie materiały w określonych formatach Partnerom, umożliwiając tym samym ich publikację na stronach www i serwisach.

6.       Materiały przygotowane przez inSolutions, a umieszczone przez Partnera na stronach www Partner jest zobowiązany zmienić na życzenie inSolutions w trybie niezwłocznym po poinformowaniu go przez inSolutions o zaistnieniu takiej konieczności pod rygorem wypowiedzenia współpracy z Partnerem.

7.       Materiały przygotowywane przez inSolutions mogą mieć charakter okresowy (promocje, eventy, etc.), a Partner decydujący się na ich publikację powinien nie dopuścić do sytuacji przedawnienia się ważności treści publikowanych na udostępnionych materiałach pod rygorem ponoszenia konsekwencji wynikających z tego faktu.

8.       Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian do udostępnionych przez inSolutions materiałów przeznaczonych do publikacji na stronach www w żadnym aspekcie, szczególnie do stosowania aktywnych hiperłączy przekierowujących do innych niż określonych przez inSolutions stron www.

9.       Wszelkie udostępnione przez inSolutions materiały do publikacji na stronach www pozostają własnością inSolutions z uwzględnieniem praw autorskich.