Dotacje unijne RPO WSL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 III Oś priorytetowa: Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

inSolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Budowa systemu do wieloaspektowego zarządzania zasobami w projektach jako narzędzie do zwiększenia zdolności usługowych wnioskującego poprzez reorganizację procesów biznesowych oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu wykorzystującego technologię Bluetooth Low Energy wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w rozproszonych sieciach”

Nr naboru: RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
Okres realizacji projektu: 2019-05-01 r. - 2020-04-30 r.
Całkowita wartość projektu: 676 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 304 200,00 PLN

Projekt dotyczy budowy systemu do wieloaspektowego zarządzania zasobami w projektach, jako narzędzie do zwiększenia zdolności usługowych wnioskującego. Będzie to możliwe poprzez reorganizację procesów biznesowych oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu, wykorzystującego technologię Bluetooth Low Energy, wspierającego zarządzanie zasobami w rozproszonych sieciach. Funkcjonalność systemu umożliwi dobór odpowiednich kadr dla projektów jak i prowadzenie procesu rekrutacji, począwszy od ogłoszenia naboru i publikacji na wskazanej stronie www ogłoszeniodawcy, do rejestracji ofert przez kandydatów i tworzenia bazy profilowej. Drugim podstawowym elementem systemu będzie automatyzacja systemu rejestracji czasu pracy z wykorzystaniem technologii Bluetooth Low Energy oraz NFC, z jednoczesnym określaniem lokalizacji pracownika w obiekcie czy punkcie pracy, z możliwością śledzenia jego aktywności i zarządzania jego alokacją. Uzupełnienie końcowym jest wprowadzenie systemu zarządzania nieobecnością.

Komunikat 1

Data ogłoszenia: 14.08.2019

W związku z realizacją projektu dotacyjnego pt. „Budowa systemu do wieloaspektowego zarządzania zasobami w projektach jako narzędzie do zwiększenia zdolności usługowych wnioskującego poprzez reorganizację procesów biznesowych oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu wykorzystującego technologię Bluetooth Low Energy wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w rozproszonych sieciach” ogłaszamy rozpoczęcie postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1200957

Załączniki:

Komunikat 2

Data ogłoszenia: 22.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr nr 3.3/1/2019 prowadzonego z wykorzystaniem bazy konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1200957 w ramach projektu pt. „Budowa systemu do wieloaspektowego zarządzania zasobami w projektach jako narzędzie do zwiększenia zdolności usługowych wnioskującego poprzez reorganizację procesów biznesowych oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu wykorzystującego technologię Bluetooth Low Energy wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w rozproszonych sieciach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP, 3.2. Innowacje w MŚP

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym inSolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia trwającego w dniach 14.08.2019 r. do 21.08.2019, w dniu 22.08.2019r. na podstawie sporządzonego protokołu z postępowania wyłoniono Wykonawcę zamówienia:

SPRINTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Dotacje unijne RPO WSL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Poprawa konkurencyjności Firmy InSolutions poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej aplikacji mobilnej przeznaczonej na najnowsze platformy systemowe.

Nazwa Beneficjenta: inSolutions s.c. Łukasz Kristof, Agnieszka Kristof
Wartość projektu: 360 759,00 zł
Wartość dofinansowania: 175 980,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl


Program Operacyjny w ramach RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa - 3. Konkurencyjność MŚP
Działanie - 3.2. Innowacje w MŚP

Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi/rzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej

INSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.03.02.00-24-01DH/16-005
Wartość projektu : 720 405,92 zł
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej : 324 182,66 zł
Okres realizacji : luty 2017 – grudzień 2017

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komunikat 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr . 01/mar/2017 z dnia 19.03.2017 w ramach projektu Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi/rzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP, 3.2. Innowacje w MŚP

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym Zadanie 1 (WYD007) - Oprogramowanie klasy CAD/CAM wymagane do projektowania prototypowego zestawu dla platformy programowo – sprzętowej. Będzie realizowane przez firmę DPS Software Sp. z o.o. , która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Komunikat 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr . 02/maj/2017 z dnia 26.05.2017 w ramach projektu

Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi/rzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP, 3.2. Innowacje w MŚP.

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym: Zadanie 1:

 • (WYD002) – Drukarka 3D. – 1 szt.
 • (WYD006) – Kartridże niezbędne do eksploatacji Drukarki 3D. – 10 szt.
 • (WYD008) – Oscyloskop wymagany do diagnozowania, projektowania układów elektronicznych oraz obserwacji przebiegów elektrycznych (komunikacja, stany logiczne itp.). – 1 szt.
 • (WYD009) – Multimetr wymagany do projektowania podzespołów elektronicznych. – 1 szt.
 • (WYD010) – Miernik cęgowy wymagany do projektowania podzespołów elektronicznych. – 1 szt.
 • (WYD011) – Stacja lutownicza 3w1 wymagana do wykonywania prototypów elektronicznych. – 1 szt.
 • (WYD012) – Zestaw uruchomieniowy AVR wymagany do testowania oprogramowania dla zaprojektowanych układów elektronicznych. – 1 zest.
 • (WYD013) – Zestaw startowy Intel Edison + arduino breakout dla zwiększenia skalowalności systemu. – 1 zest.
 • (WYD014) – Zestaw elektronicznych Beaconów wymagane do prototypowania platformy programowo-sprzętowej. – 1 zest.
 • (WYD015) – Stacja robocza dla CAD. – 1 komp.

Będzie realizowane przez firmę Agencja Informatyczna SPRINTER s.c. z Opola , która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Komunikat 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr . 03/sierpien/2017 z dnia 04.08.2017 w ramach projektu Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi/rzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP, 3.2. Innowacje w MŚP

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym Zadanie 2:

 • (WYD027) - Przygotowanie komponentów programistycznych komponentów API – przekazanie kodu źródłowego z majątkowymi prawami autorskimi (nie mniej niż 150 osobodni)
 • (WYD028) - Przygotowanie komponentów programistycznych do wizualizacji danych przekazanie kodu źródłowego z majątkowymi prawami autorskimi (nie mniej niż 80 osobodni)
 • (WYD029) - Przygotowanie komponentów aplikacji mobilnego Android do testowania platformy – przekazanie kodu źródłowego z majątkowymi prawami autorskimi (nie mniej niż 30 osobodni)
 • (WYD030) - Przygotowanie komponentów aplikacji mobilnego IOS do testowania platformy – przekazanie kodu źródłowego z majątkowymi prawami autorskimi (nie mniej niż 30 osobodni)

inSolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia trwającego w dniach 04.08.2017 r. do 14.08.2017, w dniu 16.08.2017r. na podstawie sporządzonego protokołu z postępowania wyłoniono Wykonawcę zamówienia:

SPRINTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Dotacje unijne PO IG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Internetowa platforma współpracy B2B pomiędzy inSolutions s.c. a Partnerami w obszarze prowadzenia obsługi IT oraz automatycznego, technicznego monitoringu infrastruktury informatycznej i systemowej dla umożliwienia ruchu ciągłego firm partnerskich

Nazwa beneficjenta : inSolutions s.c. Łukasz Kristof, Agnieszka Kristof
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-154/14-00
Wartość projektu : 415 200,00 zł
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej : 290 640,00
Okres realizacji : styczeń 2015 – wrzesień 2015

Opis projektu:
Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie internetowej platformy serwisowej działającej w trybie B2B dedykowanej dla automatyzacji obsługi procesów serwisowych, zdalnego administrowania infrastrukturą w trybie 7/24, wymiany dokumentów technicznych i biznesowych oraz integracji pomiędzy modułem HelpDesk i modułem Finansowo-Księgowym Wnioskodawcy oraz jego partnerów biznesowych.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

logo gazele
logo gazele