Finansowanie IT - Dotacje na oprogramowanie w wojedzództwie opolskim

Finansowanie IT - Dotacje na oprogramowanie w wojedzództwie opolskim

Finansowanie IT – Dotacje na oprogramowanie w województwie opolskim

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017

Miejsce składania wniosków:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz
 • papierowej wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym załączniki wymagane w wersji elektronicznej.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009). [1] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020  tj.: 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach  celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377): − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 45 %; Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488 z późniejszymi zmianami): − Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 17 400 000,00 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej 

tel. 728485618 lub napisz dmolata@insolutions.pl!

[Źródło: rpo.opolskie.pl]

Finansowanie IT – Dotacje na oprogramowanie w województwie śląskim

Działanie 3.3 - Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej dla województwa Śląskiego W lipcu 2016r. ogłoszony został konkurs oraz termin naboru wniosków w ramach Działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekty dotyczą wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Termin naboru wniosków:

od 29.08.2016 (godzina 08:00) do 6.10.2016 (godzina 12:00)

Dofinansowanie:

Minimalna kwota dofinansowania : 50 000 PLN,

Maksymalna kwota dofinansowania: 500 000 PLN,

Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

Na co można dostać dotację?

Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:

 • B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. 
 • B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie eusług, sprzedaż on-line produktów lub usług. 
 • B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem. 
 • C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Koszty kwalifikowane:

 • koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego,
 • koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią, w szczególności zakup licencji i oprogramowania,
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych,
 • koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej,
 • koszty usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, migracją danych, skalowaniem, optymalizacją systemu,
 • usługi związane z hostingiem.

Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej

tel. 728485618 lub napisz dmolata@insolutions.pl!

[Źródło: rpo.slaskie.pl]

Powrót do listy aktualności
logo gazele
logo gazele