Nowoczesny system informatyczny klasy ERP wspomagający zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Finansowanie

Wiele przedsiębiorstw w szczególności z sektora MŚP, chcących zinformatyzować swoją działalność, boryka się poważną barierą finansową. W dzisiejszych czasach posiadanie odpowiednich zasobów finansowych przeznaczonych na inwestycje jest nie lada osiągnięciem. Wybór najbardziej optymalnego źródła finansowania inwestycji związanej z zakupem odpowiedniego systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego, zależne jest od wielu czynników leżących zarówno po stronie dostawcy odpowiedniego rozwiązania, jak i inwestora.

Firma inSolutions wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów dostosowała swoją ofertę z myślą o możliwość pozyskania obcych źródeł finansowania jakim są m.in.:

 • leasing,
 • dotacje unijne i subwencje,
 • a także kredyty technologiczne.

Produkty i usługi inSolutions spełniają wszelkie wymagania związane z pozyskaniem tego typu funduszy na inwestycję. Wielu z naszych klientów skorzystało z zewnętrznych źródeł finansowania, co pozwoliło na szybkie i kompleksowe zrealizowanie inwestycji związanych z informatyzacją firmy. Firmy, które chcą ograniczyć poniesione nakłady finansowe, a także zmniejszyć koszty z pewnością znajdą odpowiednie sposoby na finansowanie zamierzonych inwestycji na rozwój swojej działalności. Na kolejnych podstronach omówimy charakterystykę najpopularniejszych źródeł finansowania inwestycji jakim jest: leasing oraz dotacja unijna.

Leasing

Od pewnego czasu leasing, jako forma finansowania inwestycji, objął swym zasięgiem branżę IT. Jest to atrakcyjny sposób pozyskania systemu informatycznego, dostępny dla każdego przedsiębiorcy. Korzyści, wypływające z umowy leasingowej, pozwalają na racjonalizację wydatków i ekspansywny rozwój, bez potrzeby ograniczania inwestycji i naruszania struktur finansowych przedsiębiorstwa.inSolutions od wielu lat współpracuje z największą firmą leasingową oferującą szeroki wachlarz możliwości. Europejski Fundusz Leasingowy specjalizuje się między innymi w leasingu oprogramowania, komputerów oraz innych środków nowoczesnej techniki biurowej, będąc od wielu lat liderem tej części rynku.

Oferta leasingowa obejmuje:

 • oprogramowanie,
 • komputery osobiste
 • drukarki
 • kopiarki
 • skanery
 • sprzęt sieciowy
 • notebooki
 • serwery

Zalety umowy leasingowej:

 • wysoka elastyczność finansowania inwestycji – umowa pozwala na dopasowanie wysokości rat do sytuacji finansowej firmy Leasingobiorcy,
 • możliwość korzystania z przedmiotu leasingu bez konieczności samofinansowania (przedmiot leasingu, oprogramowanie lub sprzęt generuje dochód, co pozwala płacić raty z bieżących funduszy, zaś wolne środki można przeznaczyć na kolejne inwestycje). Pozwala to na precyzyjne planowanie rozwoju przedsiębiorstwa i uniknięcie niekorzystnej koniunktury rynkowej,
 • możliwość wliczenia opłat w koszty uzyskania przychodu – podatek VAT jest naliczany osobno dla poszczególnych opłat leasingowych, przez co podstawa opodatkowania jest mniejsza,
 • minimum formalności, uproszczone procedury w stosunku do innych form wspomagania inwestycji (sprzedaży ratalnej, kredytu bankowego),
 • większością obowiązków związanych z zakupem, ubezpieczeniem, likwidacją szkód i konserwacją przedmiotu umowy obarczony jest Leasingodawca,
 • możliwość refundacji wydatków dzięki dotacjom unijnym – wymagania dotyczące kwalifikacji finansowania z funduszy europejskich zapisane są w Krajowych Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków.

Wymagane dokumenty:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki) lub odpis z właściwego rejestru,
 • zaświadczenie o numerze REGON i NIP,
 • kserokopię dowodu osobistego w części zawierającej dane osoby podpisującej umowę i wzór jej podpisu lub bankowa karta wzorów podpisów,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości wobec budżetuzaświadczenie o obrotach lub dochodzie brutto za ostatnie 12 miesięcy (ewentualnie odpowiednie dokumenty PIT lub CIT wraz z dowodami wpłat podatku dochodowego za ostatni okres, w którym dokonano wpłaty oraz za dowolny okres przypadający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ostatnim okresem, w którym dokonano wpłaty z poświadczeniem ich przyjęcia przez Urząd Skarbowy).
 • Jeśli chcą Państwo zapoznać się z ofertą leasingową zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
   

Dotacje unijne PO IG 8.1 oraz 8.2

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy otrzymali wyjątkową możliwość na sfinansowanie inwestycji związanej z rozwojem firmy, a także jej unowocześnieniem, tak aby mogli być konkurencyjni zarówno na rynku krajowym, a także europejskim. Nowa perspektywa finansowa 2007 – 2013 kładzie silny nacisk na wdrażanie nowych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Wysoka kwota środków oferowanych przez UE otwiera szansę na uzyskanie dotacji na wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwach. Celem uruchomienia unijnych funduszy jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm.

Pieniądze dla przedsiębiorstw dostępne będą w ramach programów operacyjnych regionalnych i krajowych takich jak:

 • Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
 • 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Firma inSolutions oferuje Państwu wsparcie dotyczące wyboru rozwiązań informatycznych, a także zapewnia realizację projektu. Wspieramy naszych klientów od momentu podjęcia decyzji o ubieganiu się o dotację, aż po realizację inwestycji. Jesteśmy autorem kilku rozwiązań informatycznych, dzięki czemu nasi klienci uzyskali środki unijne na wdrożenie nowych technologii. Specjalizujemy się w szczególności w zakresie działania PO IG 8.1 oraz 8.2. W ramach tego działania oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Realizację projektu opieramy na autorskich rozwiązaniach oraz we współpracy z najpopularniejszymi i najlepszymi systemami ERP znanych producentów, a w szczególności firmy InsERT, Comarch oraz Streamsoft. Jeśli są Państwo zainteresowani zagadnieniem finasowania inwestycji poprzez dotacje unijne zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa potrzeb oraz zaprezentowania naszych rozwiązań. Na naszych stronach odnajdą Państwo wszelkie istotne informacje na temat możliwości pozyskania środków z dotacji unijnych przeznaczonych dla sektora MŚP, w tym opisy programów.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – jest to najważniejszy program krajowy mający na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Oznacza to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej oraz dodatkowo procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wspierana i promowana jest innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym. W ramach PO IG będą mogły skorzystać grupy beneficjentów: przedsiębiorcy (w tym mali i średni), jednostki sfery badawczo - rozwojowej, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, jednostki administracji centralnej i obywatele.

Wśród wielu działań w ramach PO IG dla sektora MŚP najważniejsze są:

 • Działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” - celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność na podstawie pierwszego wpisu do EDG) nie dłużej niż 1 rok, przy czym działalność ta jest ich pierwszą działalnością. Dofinansowywaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług. W ramach działania będą oferowane następujące typy instrumentów wsparcia: wsparcie w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą zrealizować: zakup usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych (m.in. usługi informatyczne, techniczne, doradcze), zakup usług prowadzących do świadczenia i aktualizacji usług (m.in. usługi informatyczne, techniczne, doradcze), wydatki na zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi elektronicznej, wydatki w zakresie prowadzenia działalności (w tym: wydatki operacyjne, osobowe), wydatki na zakupy inwestycyjne: środki trwałe (sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu), wartości niematerialne i prawne (m.in. oprogramowanie i niezbędne licencje).


 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” - celem Działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Przedmiotem wsparcia będą wszelkie przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Skierowany jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców współpracujących na zasadzie zawartych umów z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujących współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne. Wsparcie w ramach Działania może być przeznaczone na następujące wydatki: zakupy inwestycyjne (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w szczególności: sprzęt komputerowy, oprogramowanie niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu „przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo”), usługi doradcze związane bezpośrednio z inwestycją, w szczególności re-inżynieria procesów biznesowych i reorganizacja przedsiębiorstw, szkolenia pracowników i współpracowników kooperujących przedsiębiorstw, promocja wdrożonych rozwiązań drogami elektronicznymi i tradycyjnymi. Projekty zostaną objęte dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest określony na zasadach pomocy publicznej, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, czyli będzie zależny od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji. Max. 85 %. Minimalna kwota wsparcia w ramach Działania wynosi 100 tys. PLN.

 • Działania 1.4 i 4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac” - w ramach działania realizowane są projekty obejmujące przedsięwzięcia technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) – realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in. : zakup wartości niematerialnych (licencje, oprogramowanie, usługi doradcze związane z zastosowaniem zakupionych licencji w praktyce) oraz zakup sprzętu. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 85 % udziału środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.

 • Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” -w ramach działania wspierane są przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, dokonujące nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych/organizacyjnych stosowanych na świecie poniżej 3 lat (lub których stopień rozprzestrzenienia w branży na świecie nie przekracza 15%). W ramach działania realizowane są projekty inwestycyjne w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze, m.in.: utworzenie nowego przedsiębiorstwa , rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa (nowe dodatkowe produkty / usługi) , zasadnicza zmiana całego procesu produkcyjnego. Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo wsparte zostaną nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych. Wśród kosztów kwalifikowanych mieszczą się m.in.: zakup wartości niematerialnych (licencji, technologii z zakresu organizacji i zarządzania), usługi doradcze (do 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych) związanych z projektem oraz zakup specjalistycznych szkoleń (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych). Poziom dofinansowania określony jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej pomocy i wynosi max.70 %.

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) - Program skierowany jest do firm z sektora MSP, które mogą starać się o dotacje na działania związane z osiągnięciem przewagi konkurencyjnej, wzrostem zatrudnienia oraz poprawą innowacyjności. Każdy z programów regionalnych ma swoje szczegółowe cele i założenia oraz terminy składania wniosków. Wsparcie jest udzielane przede wszystkim w tych obszarach, w których polskie przedsiębiorstwa są najbardziej opóźnione, lub które w największym stopniu wpływają na wzrost konkurencyjności (innowacyjne technologie informatyczne, produkty).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - program określa strategię i główne kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie całego kraju. Na największy udział w dofinansowaniu projektu mogą liczyć mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające do 250 osób oraz posiadające roczne obroty niższe niż 50 mln euro lub sumę bilansową mniejszą niż 43 mln euro. Podmioty te będą mogły one skorzystać z refundacji w wysokości 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a po spełnieniu dodatkowych warunków nawet 50 proc. Wsparcie dla firm oferuje się przede wszystkim w ramach:

 • Oś III. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych, zakup oprogramowania wspomagającego zarządzania firmą, magazynowania lub przechowywania towarów. Adresatem pomocy mogą być mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 10 osób i ich dochód nie przekracza 2mln. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze szczegółami zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 

logo gazele
logo gazele